+31 (0)50 2110715

 • Gratis verzenden vanaf € 35,00 binnen Nederland en België
 • Snelle levering

Algemene voorwaarden Schüssler Celzouten

Gevestigd aan de Stadsweg 80, 9791 KH Ten Boer

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02098623

pdfDownload hier de algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbod: elke aanbieding van producten zoals Schüssler Celzouten in haar webshop of anderszins aan de koper doet.
 2. Consument: de persoon, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Schüssler Celzouten de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Schüssler Celzouten afneemt. 
 3. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten afneemt via de online webshop van Schüssler Celzouten. 
 4. Overeenkomst: de afspraak tussen Schüssler Celzouten en koper op basis waarvan Schüssler Celzouten producten aan koper levert tegen betaling. 
 5. Partijen: Schüssler Celzouten en koper gezamenlijk. 
 6. Prijs: de prijs van het aangeboden product, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden. 
 7. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van de overeenkomst tussen partijen. 
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 
 9. Schüssler Celzouten: de wederpartij bij de overeenkomst met de koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW. 
 10. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Schüssler Celzouten, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 
 2. Wanneer door Schüssler Celzouten gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Schüssler Celzouten de onderhavige voorwaarden toepast. 
 3. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Schüssler Celzouten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Schüssler Celzouten worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Schüssler Celzouten ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Schüssler Celzouten in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Schüssler Celzouten vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 
 5. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de koper en Schüssler Celzouten gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst. 

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Schüssler Celzouten zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. 
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Schüssler Celzouten niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Schüssler Celzouten binden Schüssler Celzouten niet. 
 4. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Schüssler Celzouten zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief eventuele in het kader van de levering te maken kosten, waaronder verzend- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven. 
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

Artikel 4. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van een bestelling door Schüssler Celzouten. Schüssler Celzouten is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Schüssler Celzouten dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5. Prijzen

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden producten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.
 2. Indien er een prijswijziging plaatsvindt na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor levering en deze prijswijziging is van invloed op de door de consument te betalen prijs, dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 3. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Schüssler Celzouten zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
 4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 6. Betalingen

 1. Bestellingen dienen door de koper te worden vooruitbetaald door middel van iDeal of een andere door Schüssler Celzouten geboden betaalmogelijkheid. Na ontvangst van de betaling wordt door Schüssler Celzouten overgegaan tot verzending van de bestelling en ontvangt de koper een factuur. 
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door vooruitbetaling door middel van iDeal, voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Schüssler Celzouten of door contante betaling bij aflevering (verzending onder rembours). Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

Artikel 7. Incassokosten en verzuim

 1. Indien de koper de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, verkeert de koper zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de koper met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd aan Schüssler Celzouten. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
 2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper. Ingeval de koper in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de koper vergoeding verschuldigd van alle kosten die Schüssler Celzouten moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte. 
 3. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de koper zijn de vorderingen van Schüssler Celzouten op de koper en de verplichtingen van de koper jegens Schüssler Celzouten onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de koper opgegeven afleveradres. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 
 3. Indien Schüssler Celzouten gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan Schüssler Celzouten ter beschikking heeft gesteld.
 4. Op voorraad zijnde producten worden door Schüssler Celzouten in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. Schüssler Celzouten zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Schüssler Celzouten de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Schüssler Celzouten per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
 5. Indien Schüssler Celzouten een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Schüssler Celzouten zich het recht voor de levering op te schorten. 

Artikel 9. Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij de consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren. 
 3. De consument kan het herroepingsrecht inroepen door Schüssler Celzouten binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 4. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Schüssler Celzouten het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden zaken terugbetalen. 
 5. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan Schüssler Celzouten. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen. 
 6. Op maat gemaakte producten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper uit hoofde van enige met verkoper gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. 
 2. Een koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van verkoper te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van verkoper. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen producten, zal de koper verkoper hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 
 4. Op de afgeleverde producten die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van verkoper bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die verkoper uit welke hoofde dan ook nog jegens de koper mocht hebben.
 5. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten gescheiden van andere producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van verkoper te (doen) houden. 

Artikel 11. Kwaliteit, conformiteit en garantie

 1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
 2. Schüssler Celzouten ziet er op toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hieraan in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen. 
 3. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Schüssler Celzouten te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 4. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Schüssler Celzouten in geval van gebreken de zaken desgewenst eerst zal omruilen of herstellen. Als een product niet kan worden hersteld of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, is de koper gerechtigd de producten te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is, in onderling overleg, ook mogelijk dat de koper de producten behoudt en Schüssler Celzouten een gedeelte van het aankoopbedrag aan de koper vergoedt. 

Artikel 12. Onderzoek en reclamaties

 1. De koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk bij verkoper te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de koper aanvaard. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van de betreffende producten niet op. 
 2. Mochten de producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan verkoper te berichten. 
 3. Gebrekkige producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van verkoper heeft plaatsgehad. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Schüssler Celzouten aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Schüssler Celzouten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 3. Schüssler Celzouten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Schüssler Celzouten. 

Artikel 14. Elektronische communicatie en bewijs

 1. Schüssler Celzouten is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Schüssler Celzouten (dan wel door de koper ingeschakelde derden), tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Schüssler Celzouten.
 2. In een eventuele gerechtelijke procedure, geldt de administratie van Schüssler Celzouten als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de koper, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is. 

Artikel 15. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Schüssler Celzouten in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Schüssler Celzouten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Schüssler Celzouten kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle door Schüssler Celzouten gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Schüssler Celzouten met de koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
 x 

Winkelwagen is leeg